Algemene voorwaarden

1.0 Definities

123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Willem Van Saeftingelaan 11 in De Klinge.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door 123-webhost worden gedaan of gesloten en gelden ook op alle door 123-webhost ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door 123-webhost voor de klant worden verricht of gemaakt.


1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening
:

- De overeenkomst tussen 123-webhost en de klant gaat direct in op het moment van goedkeuring door 123-webhost van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

- 123-webhost behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

- De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.


1.2 Onder 'in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden' wordt mede verstaan:


- Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk beschermd is.

- Materiaal dat door 123-webhost wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.

- Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.


1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:


- Pirated software
- Hacker programma's of archieven
- Warez sites
- Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
- IRC bots
- Criminals-games en afgeleiden hiervan
- Erotische websites/webshops


1.4 Gebruiksregels:


- Elke account heeft zijn eigen cgi-bin map. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server-werking beïnvloeden.

- Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen chatrooms te installeren.

- Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers is ten strengste verboden.

- IRC of IRC-bots zijn niet toegestaan op onze servers.

- Onze servers kunnen niet worden ingezet als de bron, tussenschakel of doelwit van spam, flames, of zogeheten 'mailbommen'.

- Elke poging om onze servers aan te vallen of op een andere wijze onstabiel te maken is strikt verboden.

- Sites met als primair doel file-distributie worden niet toegestaan op onze servers.

- Erotische websites en -shops, gameservers en hieraan gerelateerde websites worden niet toegestaan op onze servers.

- Onze servers kunnen niet gebruikt worden voor mirrorsites van andere websites met een algemeen aangenomen dubieus of incorrect karakter.

- Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.


1.5 Traffic (dataverkeer) regels:


- Ieder hosting- en vps-pakket krijgt een vooraf ingesteld volume maandelijks dataverkeer ter beschikking. Dit volume volstaat ruimschoots voor de meeste websites en doeleinden en wordt aan het begin van iedere maand gereset. Bij regelmatige en/of een significante overschrijding van het maandelijkse volume zal verzocht worden over te stappen op een pakket met een groter volume.

- De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand is niet overdraagbaar naar een volgende maand.


1.6 Toegang:


- Toegang tot alle services verbonden aan onze accounts is primair bedoeld voor personen die volgens onze administratie direct verbonden zijn met het account.

- 123-webhost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan op het account via een door de klant aan derden verleende toegang tot de services.


1.7 Aansprakelijkheid:


- 123-webhost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door haar klanten gehoste websites. De verantwoordelijkheid van de inhoud van de website berust volledig bij de klant en de klant erkent dit.

- 123-webhost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is 123-webhost gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving of schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van een server of bij netwerkonderbrekingen.

- In geval van overmacht kan de klant 123-webhost nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien 123-webhost verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur of storingen in de levering van energie. Indien door overmacht 123-webhost langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


1.8 Betaling:


- Voor alle betalingen geldt een betalingstermijn van uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Hostingaccounts worden uitsluitend per jaar gefactureerd. VPS-servers worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij is gekozen voor betaling per kwartaal of per halfjaar.

- Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door 123-webhost geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien 123-webhost tot buitengerechtelijke incasso moet overgaan komen de kosten daarvan, met een minimum van € 40 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant. Abonnementen waarvan de betaling via buitengerechterlijke incasso dient te worden geïnd worden automatisch stopgezet na de lopende abonnementsduur.


1.9 Contractduur:

- De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het hostingaccount wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met automatische verlenging. 60 dagen voor afloop van de periode ontvangt de klant per email een herinnering aan het lopende abonnement waarbij de mogelijkheid wordt geboden het abonnement op te zeggen tot uiterlijk 5 dagen voor de verlengdatum. Bij tussentijdse beëindiging is er geen
restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het hostingaccount.

- De overeenkomst van een vps-server wordt aangegaan voor een periode van 1 maand en is maandelijks opzegbaar.

- Opzeggingen dienen minstens 5 dagen voor de volgende factuurdatum plaats te vinden en kunnen uitsluitend gebeuren in het klantenpaneel dat door 123-webhost tijdens de looptijd van het abonnement aan de klant ter beschikking wordt gesteld.


2.0 Weigering en maatregelen:


- 123-webhost reserveert het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

- 123-webhost heeft het recht een service te weigeren of stop te zetten wanneer de klant de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet naleeft.

- Bij elke vorm van een overtreding kan het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd worden.

- 123-webhost is ten allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant gehouden te betalen voor de (opgeschorte) diensten of producten.


2.1 Algemene voorwaarden en tarieven
:

- 123-webhost is gerechtigd deze algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

- Indien 123-webhost overgaat tot wijziging van de algemene voorwaarden, gaat deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina's van 123-webhost. Indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging de gelegenheid per post tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze klant niet van toepassing is.

- Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben aanvaard.


2.2 Toepasselijk recht en geschillen:


Op alle door of namens 123-webhost gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen tussen 123-webhost en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 123-webhost haar vestigingsplaats heeft.

Klantenpaneel login

Laatste nieuwsAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.